آموزش مکالمه عربی فصیح یک دوره دو ماهه به اضافه سه ماهه

نام دوره: آموزش مکالمه عربی فصیح

 

مدت زمان: دو ماه + سه ماه (جمعا پنج ماه)

 

سطح: متوسط و پیشرفته